برنامه ها

خدا

پادکست

13

آذر

خدا

پادکست

آذر 13 1396

فضای مجازی

پادکست

13

آذر

فضای مجازی

پادکست

آذر 13 1396

من میدونستم تو میری

08

آذر

من میدونستم تو میری

پادکست

آذر 08 1396

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد