مصاحبه با جناب دکتر تجر در خصوص معضلهای اجتماعی

جمعه, 24 آذر 1396 17:51

موضوع مصاحبه : معضلهای اجتماعی


مصاحبه شونده : دکتر جواد تجر ، دکترای تخصصی روانشناسی ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه 


خبرنگار رادیو راز : سعید کرجی

مدت مصاحبه : 8:00 دقیقه

رسانه

کارگروه های تولید برنامه

  • دستیار برنامه ریز  رادیو : سعید کرجی 
  • آموزش ، تهیه کننده : خانم مهدیه یزدانی
  • سلامت  ، تهیه کننده : خانم دکتر پیمانه مالکی
  • اجتماعی ، تهیه کننده : خانم ها جهانی و سامانی
  • همراز ، تهیه کننده : خانم فریده نیک نژاد
  • میان برنامه  ، تهیه کننده: خانم مهشید زبیری
  • طنز و سرگرمی  ، خانم شعله آزاد