من میدونستم تو میری

 

  هیس!!!!

حواس تنهایی ام را با خاطرات باتو بودن پرت کرده ام

بگو کسی حرفی نزند

بگذار لحظه ای آرام بگیرم؟؟؟

 گوینده : محمدرضا موسی نژاد

رسانه